Spørsmål & svar

Fire bokser med D-vitamin i forskjellige styrker (fra 10-80 mikrogram)
Her finner du de vanligste spørsmålene om våre produkter. Dersom du ikke finner svar, kan du kontakte oss på info@orifarm.com

1. Ofte stilte spørsmål om D-vitamin

Den vanligste kilden til vitamin D3 (kolekalsiferol) i kosttilskudd, legemidler og beriket mat er lanolin som kommer fra ullfett. Sauene blir ikke slaktet, men produktet er likevel av animalsk opprinnelse. Derfor har vi også lansert to veganske varianter: Nycoplus Vegansk D3-vitamin 10 µg og 20 µg, der kilden til vitamin D3 er alger. Nycoplus Vegansk Multi inneholder også vegansk D3-vitamin. 

Vitamin D2 (ergokalsiferol) utvinnes fra gjær eller sopp. Vitamin D3 (kolekalsiferol) utvinnes som regel fra ullfett, også kjent som lanolin. Nå er det også mulig å utvinne vitamin D3 fra lav og alger. Disse to vitaminene har likevel noen vesentlige ulikheter. 

Vitamin D2 dannes nemlig under innvirkning av ultrafiolett lys i gjær og sopp fra forstadiet ergosterol, og har betydelig mindre biologisk aktivitet enn D3. Derfor er vitamin D3 å foretrekke i kosttilskudd. Verken European Food Safety Authority (EFSA), Nordic Nutrition Recommendation (NNR) eller Helsedirektoratet skiller mellom vitamin D2 og D3 i sine anbefalinger, men NNR bekrefter lavere biologisk aktivitet hos vitamin D2 sammenlignet med vitamin D3.

Det er ingen forskjell i opptak av kolekalsiferol (vitamin D3) fra tradisjonell lanolin (ullfett) og den veganske kilden fra alger som brukes i Nycoplus Vegansk D3-vitamin 10 µg og 20 µg. samt Nycoplus Vegansk Multi.

Kilden til magnesiumsaltene er av vegetabilsk opphav i alle produkter som er merket med vegetarisk eller vegansk på nycoplus.no

Det foreligger få studier som direkte sammenligner opptak av D-vitamin fra kapsler versus tabletter, men en norsk studie viste ingen signifikant forskjell i opptak av D-vitamin fra tablett og kapsel med olje.¹ En nyere studie fra 2020 viste heller ingen forskjell i opptak mellom D-vitamin i tablettform og fra dråper.²

¹Holvik et al. A randomised comparison of increase in serum 25-hydroxyvitamin D concentration after 4 weeks of daily oral intake of 10 μg cholecalciferol from multivitamin tablets or fish oil capsules in healthy young adults. British Journal of Nutrition (2007), 98, 620–625.
²Franklin et al. Are Vitamin D3 Tablets and Oil Drops Equally Effective in Raising S-25-Hydroxyvitamin D Concentrations? A Post-Hoc Analysis of an Observational Study on Immunodeficient Patients, Nutrients 2020 May; 12(5): 1230.

2. Om våre produkter

På nycoplus.no finner du detaljert informasjon om innhold på alle Nycoplus-produktene. Vi bruker også enkelt gjenkjennbare ikoner som indikerer om produktet er vegetarisk og vegansk. Produkter som er merket med vegansk er helt uten animalske ingredienser, mens de vegetariske kan inneholde D-vitamin fra lanolin (ullfett) eller laktose.

Det er flere av ingrediensene, for eksempel vitamin E og vitamin D som er av naturlig opprinnelse, men for eksempel C-vitamin og folsyre er syntetiske. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen: Naturlig alltid best? 

Fra 9. februar 2019 trådte et nytt regelverk om sikkerhetsanordninger for humane legemiddelpakninger i kraft. Det nye kravet er en del av et langsiktig europeisk arbeid for å hindre at falske legemidler kommer inn i distribusjonskjeden. Alle reseptpliktige legemidler som tidligere har hatt foldeetikett vil nå leveres i kartong på grunn av implementering av UPI (Unique Product Identifier). Alle reseptpliktige legemidler vil serialiseres med en unik kode samt at det er krav om forsegling. På grunn av dette kravet er det ikke lenger teknisk mulig for Orifarm å levere legemidlene med foldeetikett.

Kravet gjelder for alle reseptpliktige legemidler med markedsførings-tillatelse til bruk på mennesker, med mindre det er gjort unntak. Selv om kravet ikke gjelder for reseptfrie legemidler og handelsvarer, er likevel enkelte av våre produkter i disse kategoriene påvirket grunnet produksjonssted.  Nycoplus C-vitamin 250 mg og Nycoplus C-vitamin 200 mg er de to kosttilskuddene som kommer i kartong. Det samme gjelder enkelte av de reseptfrie legemidlene.

Vi jobber stadig med forbedringer og håper å løse dette også på sikt.

Emballasjen på kosttilskuddene må oppfylle en del krav, blant annet må informasjonen du finner på pakningen være lesbar. Det er derfor et minimumskrav til skriftstørrelsen som kan benyttes. Det er også krav til merkingen, altså hva som skal stå på etiketten. Noen produkter har mye obligatorisk tekst, mens andre har mindre.

Noen produkter vil derfor ha større bokser enn hva som strengt tatt er nødvendig i forhold til innholdet. Dette gjelder spesielt der hvor tablettene er små. Uavhengig av om boksen er full eller ikke, skal den alltid inneholde det antall tabletter som står angitt på pakningen.

Emballasjespørsmålet er noe vi kontinuerlig tar stilling til, og det jobbes aktivt med å finne andre emballasjemuligheter enn det som finnes i dag.

Dagens plastbokser kan resirkuleres som plast, metallboksene som metall og pappemballasjen som papir. Vi jobber med å gjøre merkingen på boksene bedre. For oss er bærekraft og miljø viktig, og vi jobber også med muligheten for å benytte en mer miljøvennlig emballasje.

Restvolumet skyldes produksjonstekniske årsaker, slik at du alltid får rett dose. Det vil derfor alltid være et restvolum igjen i flasken. Dette er det kompensert for ved fylling, og bruksvolum vil alltid være minst 10 ml. Gamle nesesprayer skal leveres til ditt nærmeste apotek hvor innholdet sorteres og destrueres på en forsvarlig måte slik det skal, på samme vis som andre legemidler.

Alle apotek er pliktig til å motta legemidler som er kjøpt både på og uten resept, helt uavhengig av hvor medisinene er kjøpt. Innleveringen er helt gratis.

Begrepet «syrenøytral» ble fjernet på etiketten til Nycoplus C-spesial samtidig med at
vi byttet produksjonssted. Disse C-vitamin-tablettene inneholder nå både
natriumaskorbat og askorbinsyre, mot kun kalsium-L-askorbat tidligere. Produktet
inneholder cirka 1/3 natrium askorbat og 2/3 askorbinsyre.

 

Det er fortsatt en depottablett og 70 % av frigjøringen av C-vitaminet skjer over 4
timer. Magesekken tømmes stort sett hver andre time slik at denne gir mindre
fritt vitamin C/askorbinsyre i magesekken enn andre C-vitamintabletter som ikke
er depot. Frigjøringen fortsetter etter at produktet har kommet over i tarmen.

Referanseverdiene som brukes på etiketten på kosttilskudd er i henhold til Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften), og har ingenting med Helsedirektoratets ernæringsanbefalinger å gjøre.

Ifølge Forskrift om kosttilskudd (FOR- 2004-05-20-755), publisert av Helse- og omsorgsdepartementet i 2004, skal kosttilskudd merkes med mengdeinnhold av næringsstoffer uttrykt i tall per anbefalt døgndose.

Mengdeinnholdet skal fastsettes på grunnlag av gjennomsnittsverdier av produsentens analyse av produktet. Verdiene skal også angis som prosentandel per anbefalte døgndose av de referanseverdiene som er fastsatt. Disse referanseverdiene tar ikke hensyn til kjønn, alder, graviditet eller amming og bør derfor ikke brukes som grunnlag for faglig rådgivning eller anbefaling.

Vitamin D har en referanseverdi på 5 μg, mens daglig anbefalt inntak er 10 μg for personer under 75 år og 20 μg for personer over 75 år. På etiketten til et kosttilskudd som inneholder de anbefalte mengdene D-vitamin, vil derfor prosentandel av referanseverdi vises som henholdsvis 200 % og 400 %.

Alle tilsetningsstoffer, inkludert søtstoffer, må være godkjent av EU før bruk.

Per i dag er ingen av søtstoffene godkjent til barn under 3 år. Kosttilskudd med søtstoffer kan derfor ikke markedsføres eller merkes med at de kan brukes til barn under 3 år. Samtidig er det ikke noe krav om aldersgrense på produktene. Det eneste kravet, avhengig av mengde, er at det skal merkes med denne teksten:

«Inneholder søtstoffer. Kan virke avførende ved stort inntak.»

I enkelte tilfeller er det ingen alternativer uten søtstoff til de minste barna. Siden helsepersonell kan anbefale produkter med søtstoffer til mindre barn, har vi valgt å ikke ha aldersgrense på enkelte produkter vi vet ofte anbefales av helsepersonell til barn under 3 år. Et eksempel er Nycoplus Multi Vitaminmikstur.

Krav til innholdet i kosttilskudd
Kosttilskuddforskriften inneholder en liste over hvilke kjemiske forbindelser som er tillatt å bruke som kilde til vitaminer og mineraler. Alle kildene som er tillatt å bruke er vurdert av EFSA (den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) med hensyn til sikkerhet og biotilgjengelighet. Vitamin- og mineralforbindelser samt tilsetningsstoffene som brukes i kosttilskudd skal oppfylle gitte krav til renhet. Kosttilskuddforskriften angir også minimums- og maksimumsinnhold av vitaminer og mineraler per anbefalt døgndose.

Krav til vitaminer og mineraler som tilsetningsstoffer
Noen vitaminer og mineraler er også godkjente tilsetningsstoffer. I forskrift om tilsetningsstoffer finnes det konkrete fastsatte spesifikasjoner for disse – blant annet opprinnelse, renhetskriterier og annen nødvendig informasjon. Dersom det ikke er fastsatt renhetskriterier i regelverket, skal renhetskriterier anbefalt av Codex Alimentarius Commission eller The Joint FAO/WHO Expert Committee (JECFA) on Food Additives følges, eventuelt den europeiske farmakopé følges – akkurat som for legemidler.

Krav til kvantitativt innhold
Mengdeinnholdet i et kosttilskudd skal være i overensstemmelse med det innholdet som er merket i hele holdbarhetstiden, og skal fastsettes på grunnlag av analyse av produktet. Produsent må kunne dokumentere at produktets innhold er analysert, at det er utført holdbarhetstester og at det er tatt høyde for variasjoner i råvarene. At mengdeinnholdet skal være i overensstemmelse med innholdet som er merket, kan være en utfordring både på grunn av analysenøyaktighet, variasjon i råvarer, påvirkning under bearbeiding, næringsstoffenes stabilitet, lagringsforhold og lagringstid. D-vitamin er blant annet ustabilt, og det er derfor ofte nødvendig å overdosere noe under produksjon for å sikre et tilstrekkelig innhold av vitamin D i hele holdbarhetstiden. EU har utarbeidet en veiledning for tolerabelt avvik for angitte verdier i næringsdeklarasjonen. (se tabell 2 kapittel 4  https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veiledning_om_matinformasjonsforskriftens_krav_til_naeringsdeklarasjon.20422/binary/Veiledning%20om%20matinformasjonsforskriftens%20krav%20til%20n%C3%A6ringsdeklarasjon

Nyco fruktsalt ble solgt til Orkla for over 15 år siden. Vi ber deg ta kontakt med Orkla for mer informasjon.

I september 2022 relanserte vi NYCODENT Fluorid med smak av peppermynte samt NYCODENT Fluorid uten smak i nesten alle landets apotek. Produktene er helt identiske med Fluorid+ med og uten smak.

 

De andre variantene er det ikke lagt noen planer for ennå.

Hvis det er spesielle oppbevaringskriterier vil det stå på pakken. Hvis ikke bør de oppbevares tørt og mørkt i  romtemperatur. Vi har ingen stabilitetsdata for oppbevaring under andre temperaturer og kan derfor ikke garantere for kvaliteten på produktet hvis det har blitt oppbevart under andre temperaturer. For eksempel bør Nycoplus D-dråper oppbevares i kjøleskap etter åpning.

Vi anbefaler oppbevaring i kjøleskap fordi D-vitaminet er ustabilt. Det er ikke farlig å oppbevare produktet utenfor kjøleskap, men dette kan gjøre at mengden D-vitamin reduseres. Korte perioder utenfor kjøleskap går fint, men plasser produktet tilbake i kjøleskapet så snart du har muligheten til det.

Vi har ikke stabilitetsdata på oppbevaring av Nycoplus jerndråper i kjøleskap. Vi kan derfor ikke garantere for produktets egenskaper ved oppbevaring i kjøleskap. Vi anbefaler at produktet oppbevares i romtemperatur. 

Les om hvilke tabletter som kan knuses her. Blant Nycoplus produktene er det kun Nycoplus Ferro-Retard og Nycoplus C-spesial som er en depottablett og som derfor bør svelges hel. De andre produktene kan knuses eller deles, men svelgetablettene er som regel veldig harde, så vi anbefaler å bruke en tablettdeler- eller knuser. Flere av næringsstoffene kan ha en metallisk smak som kan være vanskelig å kamuflere. På de som er drasjerte vil dessuten bli noen flak som ikke knuses.

Rhinoil har dessverre forsvunnet fra markedet og vi har ikke planer om en erstatning nå. Det var problemer med råvarelevererandøren som var årsaken. Produsenten har dessverre foreløpig ikke lykkes i å finne en ny leverandør.

Alle Nycoplus og Nycopro-produktene kan tas med eller uten måltider. Unntaket er Nycoplus Ferro-Retard der bivirkninger fra mage og tarm kan reduseres ved å ta legemidlet sammen med mat.

Vi anbefaler å kontakte det enkelte apotek for informasjon om levering. Apotekene får informasjon fra sine grossister fortløpende.

Det er Kosttilskuddforskriften som styrer maksgrenser, aldersgrenser og anbefalt dosering på kosttilskudd. Foreløpig finnes ikke dette alle vitaminer og mineraler, men Mattilsynet jobber med dette. De som allerede er godkjente finnes i vedlegg 1 i Kosttilskuddforskriften Dersom det foreligger spesielle aldersgrenser står dette på emballasjen og på produktsidene på nycoplus.no

 

Det er ingen nedre aldersgrense på produktene og begge kan brukes av gravide og ammende.

Det kan være farlig både med for mye og for lite jern. Jern skilles i liten grad ut og kan hope seg opp ved for høyt inntak over lang tid. Når det gjelder høydose legemidler med jern skal det alltid tas i samråd med lege etter en blodprøve. Ved lavdose jern som er definert som kosttilskudd, et supplement til kostholdet, gjelder Kosttilskuddforskriften. Dette er et av mange gjeldende regelverk vi følger. Vitenskapskomiteen har gjort en risikovurdering på jern og Mattilsynet har har nylig laget oppdaterte maksgrenser og doseringer for ulike aldersgrupper på jern. Denne har nå vært på høring, og så fort den nye oppdaterte Kosttilskuddforskriften trer i kraft, vil det komme mye mer detaljerte anbefalinger for å sikre forbrukerne i enda større grad.

Vi er opptatt av at produktene våre skal være trygge og av god kvalitet, og følger alltid med på oppdateringer av regelverk for kosttilskudd. Norge følger lovverket i EU der titandioksid (E171) ble ulovlig i januar 2022. I en overgangsperiode vil det fortsatt være lov å selge produkter med titandioksid. Selv om hovedkilden er matvarer, ikke kosttilskudd, og mengden som brukes i våre produkter er liten, begynte vi prosessen med å oppdatere med alternativer i de produktene det gjelder, hovedsakelig svelgetabletter med drasjering, allerede før lovendringen trådte i kraft. Bakgrunnen for dette er at EUs Mattrygghetsorgan EFSA har gjort en risikovurdering der de ikke fant tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne sette et akseptabel daglig inntaksnivå. De kunne heller ikke utelukke at noe av fargestoffet kan tas opp i kroppen og over tid kan skade arvestoffet. Titandioksid (E171) fremkommer alltid i ingredienslisten i de produktene det gjelder. Les gjerne mer om Titandioksid i mat her.

Hvis det ikke står noe spesiell dosering på pakken, er det samme dosering for alle aldre.

Helse- og omsorgsdepartementet endret Kosttilskuddforskriften 31. mai 2017. En av endringene var at maksimumsgrensen for folsyre (folat), vitamin D og vitamin C ble økt og for kalsium og magnesium redusert. Maks dosering ble også delt inn i fire ulike aldersgrupper. Nye maksgrenser ble  satt for vitamin E, jern og sink i juli 2023 og implementeres fortløpende.

For de andre næringsstoffene venter vi på nye maksgrenser. Disse maksgrensen på hva som er lov å selge som kosttilskudd er basert på Mattilsynets vurderinger av øvre sikkerhetsnivå, inntak i befolkningen og anbefalt daglig inntak.


Det anbefalte inntaket av jod for barn fra 10-års alder og voksne er 150 mikrogram per dag, som for eksempel er i Nycoplus Multi. Anbefalingene er noe lavere for barn og noe høyere for gravide (175 µg som er i Nycoplus Gravid) og ammende kvinner (200 µg som er i Nycoplus Mamma). I henhold til Kosttilskuddforskriften var maks lovlig innhold av jod i kosttilskudd på 225 µg da Nycoplus Jod ble lansert. Derfor inneholder denne 225 µg jod siden enkelte personer ønsker et høyere inntak enn det som er normalt dagsbehov. Nå er denne øvre grensen fjernet, og Mattilsynet skal sette ny maksgrense for hva som er lov i kosttilskudd. Vi avventer derfor med å gjøre endringer på produktet til de nye grensene er satt. Den øvre sikre grensen for daglig inntak totalt er 600 µg jod daglig.

For å sikre jodinntaket anbefaler Helsedirektoratet at to av tre daglige porsjoner med melk- og meieriprodukter bør komme fra melk, surmelk eller yoghurt. De som ikke får i seg dette bør vurdere å ta et tilskudd med jod. Dette er spesielt viktig for kvinner i fertil alder samt gravide og ammende. Helsedirektoratet anbefaler følgende:

Kvinner som planegger svangerskap, er gravide eller ammende bør ta et daglig kosttilskudd med jod dersom de spiser lite hvit saltvannsfisk og melk/yoghurt. 

 

Selv om Nycoplus Jod 225 µg inneholder altså litt mer enn Nycoplus Multi, Nycoplus Gravid og Nycoplus Mamma, er det lovlig som kosttilskudd og ligger under den øvre sikre grensen for daglig inntak på 600 µg totalt fra kostholdet og kosttilskudd. 

Nycoplus Magnesium 350 mg inneholder 625 mg oksid tilsvarende 340 mg magnesium og 69 mg sitrat tilsvarende 10 mg magnesium.

Nycoplus Magnesium 120 mg inneholder 1079 mg laktat tilsvarende 110 mg magnesium og 125 mg sitrat tilsvarende 10 mg magnesium.

Nycoplus Jern 20 mg er spesielt utviklet med tanke på de nyeste retningslinjene for jern til gravide, som skal anbefales 40 eller 60 mg avhengig av ferritinlager.  Med unntak av mengde jern er begge produkter like med tanke på at begge er aminojern. Bakgrunnen for 27 mg er at dette var maks lovlig grense for jern i kosttilskudd. Den nye maksgrensen i Kosttilskuddforskriften ble nedjustert til 21 mg i 2023. Nycoplus Jern 27 mg vil derfor utgå etter hvert som lageret tømmes i løpet av 2024.

Det har ikke skjedd noen endringer i smaken på Nycoplus Multi Barn, men det er et velkjent problem at enkelte opplever smaken som bitter eller metallisk. Dette henger sammen med at det er det mest komplette tilskuddet på markedet for barn. Produktet inneholder også mineraler som det dessverre er vanskelig å kamuflere smaken på.  Det er ikke nødvendig å tygge tabletten, men den kan for eksempel knuses og blandes i banan eller annen type mat, eventuelt deles med en tablettdeler og svelges i mindre biter hvis barnet klarer det.

Som et godt alternativ lanserte vi Nycoplus Multi Barn bruetabletter med tropisk smak i februar 2023. Den inneholder de samme næringsstoffene som tyggetabletten.

Matinformasjonsforskriften sier at «Næringsmiddelopplysninger skal ikke være villedende, særlig  med hensyn til hva som kjennetegner næringsmiddelet, særlig art, identitet, egenskaper, sammensetning, mengde, holdbarhet, opprinnelsesstat eller opphavssted og framstillings- eller produksjonsmåte.»  Våre leverandører kalibrerer fyllmaskinene og sjekker dem regelmessig for å sørge for at det verken er for mange eller for få tabletter i boksen. Dersom det skjer avvik anses dette som en reklamasjon.

Vi kan ikke garantere for kvaliteten på produktet etter utløpsdatoen. For eksempel kan det være mindre vitamin D enn det som står deklarert.

Nycoplus kosttilskudd inneholder ingen ingredienser som står på dopinglisten, men vi utfører heller ikke spesielle sertifiseringer av hver batch.

Vi vet at Olympiatoppens stipendutøvere ikke skal bruke kosttilskudd som ikke er sertifisert av HFL Sport Sciences kvalitetssikringssystem eller er en del av Olympiatoppens interne sortiment (hvor det skal være flere Nycoplus-tilskudd). Olympiatoppen presiserer at det kun er sertifiseringer fra dette systemet som godtas med henhold til risikovurdering og sertifisering.

Eventuelt anbefaler vi å ta kontakt med Olympiatoppen for en oversikt over hvilke Nycoplus-produkter de går gode for.

Per i dag er vårt system kun satt opp for salg i Norge via legemiddelgrossister og vi har ingen system for eksport (direkte eller indirekte).

 

Vi anbefaler at du tar kontakt med Alliance, NMD eller Apotek1.

For kosttilskudd gjelder samme regler som for næringsmidler, så alle allergener skal tydelig merkes på boksen. Dette regelverket gjelder ikke legemidler, men hjelpestoffer står oppført i produktets preparatomtale (SPC). 

Begge er kosmetikk. Tidligere var Prolip Salve med Propolis ACF registrert som medisinsk utstyr, men etter 2017 ble det omgjort til kosmetikk. Sammensetningen er som før.

 Nycodent Prolip Care er en stift mot forkjølelsessår og tørre eller sprukne lepper, og Nycodent Prolip Salve er en salve for rask lindring av symptomer på forkjølelsessår. Begge inneholder 3% propolis. 

Det er kun i Nycoplus K2-vitamin 75 µg at menaquinon (vitamin K2) brukes. Typen som brukes er ren MK7. I alle andre produkter i brukes fytomenadion, altså vitamin K1. Vitamin K3 (menadion) er ikke lovlig å bruke i
kosttilskudd i Norge i henhold til Kosttilskuddforskriften.

Den «vanlige» Nycoplus B-kompleks dekker det høyeste normale dagsbehovet i befolkningen for de åtte B-vitaminene. For personer som av ulike årsaker har et ønske om å ta mer enn dagsbehovet eller har fått beskjed av helsepersonell om at de bør ta mer, kan Nycoplus B-kompleks Ekstra Sterk brukes. Det er 18-årsgrense på produktet.

Her er en oversikt som sammenligner innholdet i de to produktene:

Nycoplus B-kompleks 

Nycoplus B-kompleks Ekstra Sterk

Vitamin B1 mg

1,4

22

Vitamin B2 mg

1,7

22

Vitamin B6 mg

1,6

11

Vitamin B12 µg

2

100

Niacin mg NE

19

35

Pantotensyre mg

5

45

Folsyre µg

400

400

Biotin µg

30

150


Kosttilskuddforskriften inneholder en liste (vedlegg 2) over de vitamin- eller mineralforbindelsene som er tillatt å tilsette næringsmidler. Disse forbindelsene er vurdert å være biotilgjengelige, det vil si at stoffene skal kunne utnyttes av kroppen. Påstandsforordningen (artikkel 5(1)c)) krever også at når det brukes en helsepåstand knyttet til et stoff, skal det finnes i næringsmiddelet i en form som kroppen kan utnytte. Det skal altså være biotilgjengelig.

Følgende forbindelser er godkjente i næringsmidler og kosttilskudd i Norge og likestilles altså med tanke på biotilgjengelighet:

magnesiumacetat
magnesium L-askorbat
magnesiumbisglysinat
magnesiumkarbonat
magnesiumklorid
magnesiumsitratmalat
magnesiumsalter av sitronsyre
magnesiumglukonat
magnesiumglyserofosfat
magnesiumsalter av ortofosforsyre
magnesiumlaktat
magnesium L-lysinat
magnesiumhydroksid
magnesiummalat
magnesiumoksid
magnesium L-pidolat
magnesiumkaliumsitrat
magnesiumpyruvat
magnesiumsuksinat
magnesiumsulfat
magnesiumtaurat
magnesiumacetyltaurat

Generelt er det flere faktorer som kan påvirke opptaket av ulike forbindelser av vitaminer og minerer, men for magnesium konkluderer også Relis (Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell) med at «adekvate kliniske data er sparsomme når det gjelder biotilgjengelighet av magnesiumsalter i perorale preparater. Hovedinntrykket er likevel at det ikke er klinisk relevante forskjeller i biotilgjengelighet.» 

Den unormale gulfargen på urinen skyldes det høye innholdet av vitamin B₂ (riboflavin) og er helt ufarlig. Det er ikke alle som opplever dette.

Det er mange år siden salget av Nycoplus Multi Barn uten A og D ble avsluttet. Den var nesten ingen som kjøpte produktet lenger. Bakgrunnen er at den øvre trygge grensen for vitamin D ble doblet fra 25 til 50 µg per dag for barn under 11 år og fra 50 til 100 µg daglig fra 11 år og oppover. I tillegg ble nivået av vitamin A i tran redusert. Det er derfor ikke lenger noe fare ved å kombinere tran og vanlig Nycoplus Multi Barn. Årsaken til at vi fortsatt selger Nycoplus Multi uten A, D og K for voksne er at den har en del faste brukere som står på warfarin som unngår vitamin K.  

 

Etter en lovendring i EU, er nå stoffet titandioksid fjernet fra Orifarms kosttilskudd. Alle tilsetningsstoffer som brukes i produksjon av våre kosttilskudd er tillatt og sikkerhetsvurdert av EU. Vi i Norge har samme krav til tilsetningsstoffer som resten av EU. Det følges nøye med på utviklingen av regelverket, og vi forholder oss til enhver tid til gjeldende regler. Titandioksid er et tilsetningsstoff som blant annet har blitt brukt til å gi mat og tabletter lys eller hvit farge. Selv om mengden som har vært brukt i våre kosttilskudd var liten, vil det bety at tabletten ikke er kritthvit lenger, men heller har en mer «naturlig» farge. Ellers er alt det samme som før. 

Nycoplus C-vitamin 1000 mg:
Appelsinsmak: 890 mg natriumbikarbonat = 240 mg natrium (0,6 g salt)
Tranebær: 750 mg natriumbikarbonat = 200 mg natrium (0,5 g salt)
Sitron: 900 mg natriumbikarbonat = 240 mg natrium (0,6 g salt)
Solbær: 872 mg natriumbikarbonat = 240 mg natrium (0,6 g salt)
Ingefær: 837 mg natriumkarbonat = 230 mg natrium (0,6 g salt)

Nycoplus Multi Barn: 860 mg natriumbikarbonat = 240 mg natrium (0,6 g salt)
Nycoplus D-vitamin 40 µg: 819 mg natriumbikarbonat = 225 mg natrium (0,6 g salt)
Nycoplus Calcium 500 mg: 200 mg natriumbikarbonat = 50 mg natrium (0,1 g salt)

Mange lurer på om mengden av et vitamin eller mineral som er deklarert er rent, «aktivt» næringsstoff eller hele forbindelsen. For eksempel dersom det står 13 mg sink, betyr dette 13 mg ren sink, ikke 13 mg sinksitrat. Dersom det står 500 mg kalsium betyr det kalsium, ikke kalsiumkarbonat.

Det er flere stoffer i maten og i tilskudd som kan påvirke opptaket av næringsstoffer, både øke og redusere oppdaket, men dette blir tilsvarende å spise et måltid. Et eksempel er at C-vitamin kan øke opptaket av jern, D-vitamin kan øke opptaket av kalsium og fytinsyre i kornprodukter kan redusere opptaket av jern og sink. Dersom man følger anbefalt daglig inntak av næringsstoffer skal likevel behovet dekkes siden anbefalingene tar høyde for dette. For eksempel har nå Helsedirektoratets siste anbefalingen for sink økt for å ta høyde for mer fytinsyre fra kostholdet. Det viktigste er å forsøke å spise variert og balansert og å huske å ta tilskuddene sine daglig. I enkelte tilfeller dersom man for eksempel har jernmangel, kan man bli anbefalt å for eksempel ta jerntilskudd utenom melk og melkeprodukter, kaffe, te, egg, og produkter som inneholder fullkorn, men for de som ikke har mangel har det liten praktisk betydning. 

3. Ofte stilte spørsmål om omega-3

Alle Nycoplus Omega-3-produkter har 24 måneders holdbarhet.

Det dukker stadig opp mediesaker om at omega-3 ikke lenger er bra for hjertet. For kosttilskudd er det helsepåstander fra European Food Safety Authority (EFSA) som gjelder, og de har en godkjent helsepåstand om at daglig inntak med 250 mg av omega-3-fettsyrene DHA og EPA bidrar til å vedlikeholde normal hjertefunksjon. I tillegg kan 2000 mg EPA og DHA bidra til å vedlikeholde normale triglyserider i blodet og 3000 mg kan bidra til å vedlikeholde et normalt blodtrykk, begge påstander er knyttet til hjertehelse.


Selv om den beste effekten kanskje kommer av å spise tilstrekkelig med fet fisk, ikke kun omega-3-tilskudd, vet vi at bare 1 av 4 av oss får til dette. Helsedirektoratet anbefaler fortsatt tilskudd til alle som spiser mindre enn 200 gram fet fisk i uken. Omega-3 er også viktig for andre ting enn hjertet, blant annet utvikling av syn og hjerne hos foster.

I løpet av høsten 2019 kom en oppgradert versjon av Nycoplus Omega-3 Multi på apotek. Produktet inneholder nå 15 mg jern per døgndose, samme som Nycoplus Multi og Nycoplus Multi uten vitamin A, D og K. At produktet inneholder 15 mg jern per døgndose er tydelig merket på forsiden av produktet. De nye kapslene er mørkere enn de tidligere kapslene, men det er ingen endring av varenummer (922652) eller EAN-kode.

Hoveddelen av omega-3-kapsler er fra Ayanda GmbH & Co. KG, Tyskland, i form av ferdigproduserte kapsler. Ayanda er et heleid datterselskap av det Oslo-baserte Ayanda Group AS. Ayandas kundeportefølje består av over 200 merkevareeiere innen kosttilskudd og legemidler i det internasjonale markedet, og er den tredje største uavhengige produsenten av myke gelatinkapsler innen farmasi- og kosttilskuddsmarkedet i Europa.

Nycoplus Vegetabilsk Omega-3 fra alger og Nycoplus Gravid og Mamma kjøpes fra Brunel Healthcare Manufacturing Limited, Storbritannia.

Omega-3-oljen på verdensmarkedet kommer hovedsakelig fra Chile og Peru. Dette gjelder også oljen i våre omega-3-kapsler, som kommer fra ansjos, sardiner samt noe makrell og tunfisk i enkelte produkter. Denne fisketypen gir den beste omega-3-oljen, som er rik på DHA og EPA på grunn av vanntemperaturen, fiskens vandringsmønster og fordi fiskene spiser en spesiell type plankton. Fiskeoljen vi bruker blir fremstilt samtidig som det lages fiskemel, og på den måten bidrar vi også til at hele fisken brukes.

Fiskeriene kontrolleres nøye av de respektive lands myndigheter. Alle fiskefartøyene både i Chile og Peru har lisens, er oppført i et register og har et satellitt-monitoreringssystem med direkte rapportering av fangs til South Pacific Regional Fisheries Management Organization (SPRFMO) www.sprfmo.int. Fiskemottakene tar kun imot fisk fra disse registrerte fartøyene.

Chile:
Chilenske fiskerimyndigheter (Sernapesca) regulerer alt fiske i landet gjennom et strengt kvotesystem. Kvotesystemet baseres på vitenskapelige undersøkelser av fiskebestanden og kontroll av fangsten levert til alle fiskemottak på den chilenske kysten. Det tas også hensyn til kvoter i ulike fiskeområder, sesongfiske, minimum maskestørrelse på fiskegarnene og størrelse på fisken.

Peru:
Regulering av peruansk fiske er svært strengt og gjøres av peruanske myndigheter, Marine Institute of Peru (IMARPE). Ansjosen, Perus fiskeart nummer én i produksjonen av fiskemel og fiskeolje, har opprettholdt populasjonen de siste 15 årene på grunn av en ansvarsfull fangstpolitikk. Dette har vært mulig blant annet fordi fisket kun er åpent for kortere perioder hvert år, i tillegg til at fisket er avgrenset til et begrenset antall lisensierte deltakere. Tidspunktet og lengdene på fiskesesongen bestemmes av fagfolk fra peruanske myndigheter. I pedioder med dårlig tilgang på råolje fra Chile og Peru, brukes også fiskeolje fra Marocco, Norge, Tyrkia, Oman og Thailand i enkelte produkter. 

Gjennom samarbeid og sertifisering fra etiske fiskeorganisasjoner, som Friend of the Sea (FOS) og The Marine Ingredients Organisation (IFFO), forplikter våre oljeleverandører seg til å påse at riktige tiltak gjøres for å beskytte og opprettholde fiskebestanden.

Både Orifarm og våre underleverandører stiller strenge krav til kvalitet og sporbarhet på råvarene.
Fiskebåtene, fangsten og oljeproduksjonen er i henhold til EUs hygienedirektiv (852/2004/EC og 853/2004/EC), og oljen produseres i EU-godkjente fabrikker. Fiskebåtene som leverer fisk til produksjon av oljen vi bruker har kjølesystemer om bord som holder fisken kald. Ved levering til fabrikken legges fisken på is slik at den holder tilnærmet 0o celsius, og er ferdigbehandlet innen 8-10 timer.

I fiskeoljefabrikken brukes teknologi som sørger for at oljen enten samsvarer med eller er bedre enn kravene for miljøgifter og tungmetaller spesifisert i internasjonale standarder for fiskeoljer.

Orifarm har høye krav til kvaliteten på produktene våre, og følger til en hver tid gjeldende forskrifter når det gjelder kvaliteten på fiskeoljeproduktene.

Produksjon av fiskeoljer og omega-3-produkter er underlagt strenge krav når det gjelder innhøstingen av fisk, utvinningsprosessen, produksjon og sluttprodukt.

Kvaliteten på fiskeoljer og omega-3 reguleres gjennom kvalitets- og sporbarhetskrav. Disse reguleres av The European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) og Global Organization for EPA and DHA Omega-3 (GOED). Ph.Eur. fastsetter parameterne for renhet og oksidasjon. GOED gir anbefalinger på kvalitetskriterier som lovlig mengde av tungmetaller, dioksiner og PCB.

Ph. Eur – peroksidverdi (PV) er 10 og anisidinverdi (AV) er 30 for triglyserider. Ingen verdier er fastsatt for total oksidasjon (TOTOX*)

GOED – PV er 5, AV er 20 og total oksidasjon (TOTOX) er 26 for alle omega-3-produkter.

*TOTOX = (2 x PV) + AV. TOTOX er et mål på hvor harsk en olje er. Disse verdiene skal benyttes i kombinasjon fordi de forteller noe om harskhetshistorikken til oljen (AV) og harskhetstilstanden i måleøyeblikket (PV). Dette gir den totale oksidasjonsverdien som kalles TOTOX-verdien.

Orifarm har strenge krav til kvalitetskontroll og forholder seg til anbefalingene og målemetodene fastsatt av Ph. Eur. og GOED. Nycoplus Omega-3-produktene blir analysert og testet med tanke på stabilitet og holdbarhet, inkludert både peroksider (PV) og anisidiner (AV). Analyser utføres både før produksjon og gjennom produktets levetid. Dette for å sikre kvaliteten på produktene. Nycoplus Omega-3-produkter har analysesertifikater som viser at produktet er godt innenfor fastsatte parametere. 

Fiskeolje brukt i våre omega-3-kapsler og geleputer (ConCordix) er TG33/22. I Nycoplus Gravid og Nycoplus Mamma brukes en blanding av TG33/22 og TG100/500.

Enkapslatører:
Ayanda GmbH og CO.KG
Brunel Healthcare Manufacturing Limited


Gelatinkapslene som brukes i Nycoplus Omega-3-produktene har tidligere vært merket med halal- og koshergodkjent. Dette er basert på sertifikater utstedt i henholdsvis Tyskland og USA. Siden Islamsk Råd Norge og Det Mosaiske Trossamfund Oslo har strengere krav til sertifisering enn en del andre, har vi valgt å fjerne denne merkingen. Det er opp til hver enkelt forbruker å avgjøre hvor strenge de ønsker å være.
Produktene har ikke endret innhold. Opprinnelsen av gelatinet er fra storfe.

Vi har også Nycoplus Vegetabilsk Omega-3 fra alger som er helt gelatinfri og uten animalske ingredienser. I september 2023 lanserte vi også Nycoplus Geleputer med omega-3, D-vitamin og jod som inneholder fiskegelatin.

Mange synes at omega-3 produkter kan ha en vondt lukt når de åpner en ny boks. Dette betyr ikke at produktet er harskt eller dårlig. Som oftest er det gelatinet som benyttes på kapslene som lukter, og lukten kan bli mer tydelig om produktet har blitt lagret i temperaturer over 25 ̊C. Det vil ikke påvirke kvaliteten eller effekten av produktet. Du kan redusere forekomsten av ubehagelig lukt ved å oppbevare produktet på et tørt sted (ikke kjøkken eller bad) og sørge for at lokket alltid er tett lukket etter bruk. Selv om kapslene sjekkes og testes før pakking, hender det i sjeldne tilfeller at en kapsel kan sprekke i boksen og omega-3 oljen renner ut. Oljen vil da komme i kontakt med luft og det vil oppstå en harskning. Lukten vil da være distinkt og ikke forsvinne etter lufting. Dette kan også enkelt sjekkes ved å se på kapslene. Har det oppstått en lekkasje vil kapslene være flekkete og ofte vil flere kapsler være sammenklistret. Dette er imidlertid ikke farlig.

Orifarm har høye krav til kvalitet og følger til enhver tid gjeldende forskrifter når det gjelder kvaliteten på fiskeoljeprodukter. Disse blir analysert og testet regelmessig med tanke på stabilitet og holdbarhet, inkludert både peroksider og anisidiner som er vanlige og godkjente indikatorer for harskning.

 Dersom du mistenker at flere kapsler har sprukket kan du ta produktet med til apoteket og bytte det inn til et nytt.

Selv om vitamin A og D finnes naturlig i fiskeolje og tran, blir vitaminene fjernet i renselsesprosessen. Deretter blir vitaminer tilsatt tilbake i produktet. I enkelte produkter, som for eksempel Nycoplus Høykonsentrert Omega-3, har vi valgt å ikke tilsette vitaminer slik at produktet enkelt kan kombineres med andre produkter og tas i en høyere dose ved behov uten at man trenger å være redd for at det blir for mye vitaminer.  

Publisert mars 11, 2021

Vi gjør oppmerksom på at denne siden
er kun beregnet for helsepersonell.

Er du helsepersonell?